Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2018

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya   Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2018

Envia

WhatsApp 690 806 511

Inscriu-te!

Marca el grau que t’interessi (pots marcar més d’una opció):

Les dades personals que la Universitat sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat.

Fix the following errors:
Hide